top of page

Opleidingsvorm 3

OV3 (opleidingsvorm 3) is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. De opleiding omvat daarom zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).

Binnen OV3 bieden wij onderwijs aan voor:

  • type basisaanbod = jongeren met specifieke onderwijsbehoefte

  • type 4 = jongeren met een motorische beperking

  • type 9 = jongeren met autisme

Wij bieden vijf opleidingen aan: logistiek en assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, winkelhulp, bouw, hout en schilder decorateur. 

opleidingen.jpg

Het eerste jaar (observatiejaar) is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. Het is een jaar waarin je op ontdekkingstocht gaat naar jouw eigen mogelijkheden en voorkeuren om dan een goede beroepskeuze te kunnen maken. We zoeken samen uit waar je goed in bent en wat je graag doet.

 

Je krijgt 16 lestijden praktijk (BGV). Je leert omgaan met materialen en gereedschappen, je oefent sociale vaardigheden en werkattitudes zoals orde en stiptheid.

Er zijn 16 lestijden algemene en sociale vorming (ASV). ASV bestaat uit: lichamelijke opvoeding, vrijetijdsvaardigheden, levensbeschouwelijke vakken, taal, rekenen en wereldoriëntatie.

In de opleidingsfase krijg je 19 lestijden BGV en 13 lestijden ASV. Tijdens deze uren BGV worden de basisvaardigheden van het gekozen beroep aangeleerd en ingeoefend. Vanaf het tweede jaar worden taal, maatschappelijke vorming, ICT-vaardigheden geïntegreerd aangeboden, we noemen dit GASV.

Naast GASV krijg je twee uur rekenen: een uur basisrekenvaardigheden en een uur functioneel rekenen. Dit functioneel rekenen is het soort rekenen dat je zal nodig hebben tijdens jouw praktijkvakken (BGV). Denk aan leerlingen uit winkel die vlot moeten kunnen eurorekenen, metsers die plannen moeten kunnen lezen en lengtematen moeten omzetten, logistieke assistenten die inhoudsmaten moeten kennen, enz.

De leerlingen in de kwalificatiefase worden voorbereid op het “echte” leven na de schoolloopbaan.

 

Logistiek en winkel krijgen doen ‘praktijk op verplaatsing’ (POV). Onder begeleiding van een leerkracht doet de hele klas ervaring op in bijvoorbeeld een winkel, een ziekenhuis of een zorginstelling. POV biedt de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met echte arbeidssituaties. We bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op de stage en latere tewerkstelling.

De aangeleerde vaardigheden, technieken en attitudes worden ook toegepast tijdens stages. In het vierde jaar is er één stageperiode van 3 weken. In het vijfde jaar zijn er twee stageperiodes van 3 weken.

Tijdens de GASV-lessen geven we onder meer aan het project ‘Op eigen benen’. Leerlingen gaan binnen dit project eerst op zoek naar een geschikte job/stageplaats en vervolgens op zoek naar een geschikte woning. Daarna voeren ze opdrachten uit i.v.m. bank en verzekeringen. Tenslotte beheren ze een huishoudbudget. Dit alles uiteraard fictief.

Aan de hand van deze 4 modules (werken, wonen, bank en verzekeringen en budgetbeheer) komen ontwikkelingsdoelen uit verschillende domeinen aan bod: burgerzin, leren leren, taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, ICT-vaardigheden en rekenvaardigheden.

Deze leerinhouden worden op een functionele en zo realistisch mogelijke manier aangeboden. De opdrachten van het project worden door de leerlingen individueel uitgevoerd (zowel in de ICT-les als thuis).

 

Na de kwalificatiefase kan je gaan werken of nog een extra jaar (ABO) volgen op onze school om jouw kans op werk te vergroten. De integratiefase bevat vooral stages. Je volgt twee dagen les op school en loopt drie dagen stage in een bedrijf met het oog op een blijvende tewerkstelling.

bottom of page