top of page

OV1
Belevingsgericht

In de paarse groep wordt een (ver)zorgende en veilige leeromgeving aangeboden waarin ze zoveel mogelijk kansen en stimulansen krijgen. We stimuleren leerlingen tot contact en/of interactie met hun omgeving. Leer- en werkmomenten worden afgewisseld met rustmomenten om hun basisrust te bewaren en op die manier leerkansen te creëren.

In de paarse groep wordt er gewerkt binnen het niveau alsook de interesses en talenten van de leerlingen. De nadruk wordt gelegd op het belevingsgerichte en minder op het gepresteerde. De leerlingen krijgen zowel les in kleinere groepen als in grotere. Er wordt minder gewerkt met leeftijdsgroepen. Hierbij is er wel nog een uitzondering namelijk de groep 19+. Het aankunnen van activiteiten alsook het welbevinden van de leerling is belangrijk bij het aanbieden van toekomstgerichte vorming.

Binnen de kleinere groepen wordt er vooral gewerkt rond functioneel rekenen , koken, crea, thema en sociale vaardigheden. Dit gebeurt telkens binnen hun eigen niveau. Voor de 19+ wordt er op basis van de mogelijkheden van de leerlingen, toekomstgerichte vorming en SMT aangeboden.

Deze leerlingen stromen uit naar een belevingsgerichte dagbesteding, meestal in een dagcentrum. Binnen een dagcentrum nemen ze deel aan activiteiten die minder gericht zijn op het resultaat maar meer op de beleving en het proces. Het welbevinden van de leerlingen staat voorop.

bottom of page