top of page

Type basisaanbod

Basisaanbod in het M-decreet
 

Type basisaanbod is er ...
 

"Voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs”.

BuBaO type 1 en 8 en BuSO OV3 type 1 worden geleidelijk afgebouwd en worden omgevormd tot type basisaanbod. Een leerling kan naar dat type georiënteerd worden op basis van een analyse van de onderwijsbehoeften in plaats van een medische classificatie. De leerlingen met een inschrijvingsverslag voor type 1 of 8, ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, worden tot het afronden van het betreffende onderwijsniveau waarin ze op dat moment ingeschreven zijn, gelijkgesteld met leerlingen met een inschrijvingsverslag voor type basisaanbod. Het type ‘basisaanbod’ zal dezelfde omkadering ontvangen als de bestaande types 1 en 8.  Een leerling kan alleen georiënteerd worden naar type basisaanbod wanneer de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende en disproportioneel zijn. Het verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod wordt afgeleverd door het CLB en is maximaal 2 jaar geldig. Na een periode van 2 jaar vindt er een evaluatie plaats over de onderwijsbehoeften van de leerling. Enkel wanneer de evaluatie uitwijst dat de leerling nog nood heeft aan een aangepaste omgeving binnen het buitengewoon onderwijs kan de inschrijving verlengd worden.

 

Basisaanbod

Type 1 en 8 worden samengevoegd in type basisaanbod. De som is meer dan de delen. Voor type basisaanbod is geen diagnose vereist. Leerlingen komen er terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen. Het CLB met in het attest buitengewoon onderwijs type basisaanbod erkent dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

bottom of page